Už od svojho vzniku je život na Zemi pod vplyvom elektrických a magnetických polí. Bez ich pôsobenia by nebol život vôbec možný. Keby neexistovalo magnetické pole zeme, nemohla by do bunky vstúpiť ani jediná molekula potrebných látok. Toto pole umožňuje látkovú výmenu, premenu a vylučovanie splodín v živej bunke. Táto skutočnosť je známa už po tisíce rokov, ale najlepší dôkaz poskytol kozmický výskum. Po prvých rokoch vo vesmíre mali kozmonauti vážne zdravotné problémy. Hovorilo sa vtedy o "vesmírnej chorobe". Za krátky čas sa však zistilo, že príčinou je nedostatok zemského magnetického poľa vo vnútri kozmickej lode. Od tej doby, čo NASA zabudovává do kozmických lodí generátory vytvárajúce umelé magnetické pole, je tento problém vyriešený.

Siločiary zemského poľa majú severojužný smer a v súčasnej dobe má zemský magnetizmus hodnotu približne 0,047 mT (militesla) čo zodpovedá v starších jednotkách 0,47 G (Gaussov). Jeho hodnota klesá od pólov smerom k rovníku a pulzuje denným i ročným rytmom. Alarmujúca je skutočnosť, že intenzita magnetického poľa Zeme poklesla za posledných 500 rokov o 50% a naďalej klesá! Choroby spôsobené týmto poklesom sú nazývané syndrómom nedostatku magnetického poľa.

Umelé magnetické pole vzniká priechodom elektrického prúdu vodičom alebo cievkou. Okolo vodiča vznikajú prstencové siločiary magnetického poľa. Ak vodičom preteká pulzný elektrický prúd, vzniká v jeho okolí pulzné magnetické pole. Naopak, ak pôsobia nejaké premenné magnetického poľa na vodič, ale i na živú nervovú, svalovú či inú bunku, objaví sa tu pretekajúci elektrický prúd. Tento jav sa nazýva elektromagnetická indukcia a hrá významnú rolu pri vysvetlení vplyvu magnetického poľa na živý organizmus.

Magnetoterapia spočíva v pôsobení umelého magnetického poľa určitých parametrov na ľudský organizmus. Jedná sa teda o fyzikálnu terapiu, pri ktorej je generované veľkoplošné pulzné magnetické pole nízkej frekvencie. Elektrické prúdy vyvolané pulzným magnetickým poľom mierne zvýšia teplotu exponovaného tkaniva, a to o 0,5 až 1 °C.

Regeneračné a liečebné účinky magnetického poľa sú ľudom známe viac ako 2 000 rokov. Primitívna magnetoterapia bola používaná už pred niekoľko sto rokmi na európskom i africkom kontinente. Naši predkovia poznali účinky magnetického poľa tvoreného jediným prirodzeným magnetom - minerálom, ktorým je magnetovec Fe3O4). Poznali príťažlivú silu pôsobiacu na železné predmety a prisudzovali jej božský pôvod. Doštičky magnetovca prikladali na rany a bolestivé zranenia s cieľom urýchliť hojenie a odstrániť bolesť. Neskôr sa drť magnetovca pridávala do medu a vína čím vznikal tzv. nápoj večnej mladosti.

Úroveň súčasných moderných poznatkov umožňuje účinne využívanie pulzného nízkofrekvenčného magnetického poľa v medicíne, kúpeľovej liečbe i pri domácej rehabilitácii. Pulzné nízkofrekvenčné magnetické pole pozitívne ovplyvňuje biochemické a biofyzikálne reakcie v bunkách, medzi bunkami a rovnako zlepšuje priechodnosť bunkových membrán. Výsledkom tohto procesu je skutočnosť, že bunky sú v zvýšenej miere zásobované kyslíkom a ostatnými dôležitými látkami, čím sa zlepšuje proces látkovej výmeny.

V bunke sú rast a funkcie riadené elektromagnetickými kmitmi. Narušenie týchto informácií vedie k ťažkému poškodeniu buniek - k vzniku choroby. K takémuto narušeniu buniek môže dochádzať vplyvom nedostatku magnetickej energie. Induktívnymi účinkami magnetického poľa je možné narušený riadiaci systém bunky vyrovnať. Škodlivé vedľajšie účinky sú pri použití magnetoterapie absolútne vylúčené. Magnetizmus znamená živú energiu, ktorá predstavuje pohon pre životne dôležité pochody v tele. Meranie funkcie bunkových membrán ukázalo, že intenzita kmitania buniek klesá so závažnosťou choroby. Privádzané kmity podporujú energeticky chorú bunku. Dostávajú ju späť na správnu frekvenciu. Tento postup v žiadnom prípade nezaťažuje telo, pretože sa jedná o prírodnú biologickú metódu. Magnetická energia je pôvodnou energiou a je obsiahnutá v každej molekule, každej bunke. Krásnou vlastnosťou prírody a jej energie je jednoduchosť; dúfajme, že jej plnosť a hĺbku postupne rozriešime a pochopíme. Ak zhrnieme tieto poznatky, dá sa obecne povedať, že pulzné magnetické signály kladne pôsobia na obnovu narušeného elektromagnetického poľa a tým sa vzbudzuje prirodzená regenerácia poškodenej časti.

Magnetoterapia má pri správnej aplikácii otvoriť porušené cesty k autoregulácii a autoreparácii organizmu, pretože ľudský organizmus je obdarený touto schopnosťou a ktorékoľvek ochorenie potom znamená jej narušenie. Okrem lokálneho pôsobenia na tkanivo, aktivuje magnetické pole celú radu obranných systémov organizmu, ako napríklad imunitný, zvýšený účinok bakteriofága, ovplyvnenie vegetatívneho systému, apod.

Magnetoterapia je v odborných kruhoch pokladaná za jednu z najbezpečnejších a najúčinnejších fyzikálnych liečebných metód a býva často nazývaná "liečebnou metódou 21. storočia". Niekedy sa kladný vplyv magnetoterapie ťažko objasňuje, i keď pacientom nesporne pomáha. Preto správne a uvážlivé podávanie magnetoterapie v rámci liečebného plánu je úplne na mieste i v dobe farmakologickej explózie a nových šetrných operačných postupov.

Táto metóda sa vďaka prístrojom IMED sprístupňuje širokej verejnosti,ktorá má tak možnosť využívať dlhoročné skúsenosti s pulznou magnetoterapiou, získaných v lekárskej praxi.

Magnetoterapeutické prístroje IMED vytvárajú špecifické nízkofrekvenčné pulzné magnetické pole, ktoré má na človeka priame regeneračné účinky , a tým pozitívne ovplyvňuje psychickú i fyzickú pohodu človeka. Je treba zdôrazniť, že magnetoterapia je na rozdiel od používania liekov nenávyková a vysoko bezpečná fyzikálna metóda, ktorá neslúži len k liečeniu následkov chorôb, ale i k ich predchádzaniu. Preventívne používanie prístrojov rady IMED veľmi výrazne znižujú pravdepodobnosť vzniku civilizačných chorôb.